Misja i wizja

Rola i zadania placówki

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej jest placówką wychowania pozaszkolnego zaliczaną do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych. Służy potrzebom dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Statut placówki określa działania, którymi z całą pewnością są: rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności artystycznych, naukowych, sportowych oraz kształtowanie właściwych postaw osobowościowych.

Powołany Uchwałą Rady Miasta MOPT jako placówka wychowania pozaszkolnego pełnić ma niezwykle ważną rolę w swoim lokalnym środowisku. Jej kulturotwórczy, integracyjny, inicjujący charakter powinien stwarzać dzieciom i młodzieży możliwość i szansę odkrywania oraz rozwijania swoich zainteresowań, pasji, talentów, możliwość realizowania siebie, spełniania marzeń i pragnień. Dobór i bogactwo propozycji edukacyjnych powinny stanowić atrakcyjną ofertę, a zatem powinny uzupełniać i wspierać działania szkół, współpracując z nimi w realizacji różnorodnych form edukacyjnych (przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i imprez o takim charakterze).

Placówka Wychowania Pozaszkolnego MOPT w Dąbrowie Górniczej powinna pełnić następujące zadania: 

I. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień poprzez m.in.:

 • stwarzanie warunków do rozwoju indywidualnych uzdolnień;
 • kształtowanie potrzeby aktywności kulturalnej młodego człowieka;
 • kształtowanie potrzeby twórczości;
 • animację – zarażanie pasją zdobywania wiedzy i umiejętności – zgodnych z kierunkiem zainteresowań, adekwatnych do uzdolnień;
 • rozwijanie talentów młodych wychowanków; 

II. Kształtowanie postaw osobowościowych wychowanków poprzez m.in.

 •  pracę w grupie, z grupą i na rzecz grupy i całego środowiska;
 • kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych, tolerancję;
 • uczenie zasad humanitaryzmu, sprawiedliwości i odpowiedzialności;
 • uczenie akceptacji siebie i dokonywania właściwych wyborów;
 • uczenie zdrowego i higienicznego trybu życia, wolnego od nałogów;
 • stwarzanie życzliwej i pomocnej atmosfery;
 • budzenie opiekuńczego stosunku do potrzebujących; 

Realizacji tych zadań służyć będą m.in.:

 • zajęcia stałe i okazjonalne (w grupach) z uwzględnieniem aspektu indywidualnego
 • podejścia do każdego wychowanka;
 • organizowane imprezy otwarte (masowe) oraz imprezy wewnętrzne dla uczestników;
 • organizowane koncerty, konkursy, wystawy spotkania autorskie;
 • organizowane festyny i kiermasze;
 • współorganizowane festiwale, przeglądy organizowane przez inne placówki oświatowe
 • czy instytucje kulturalne;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie dziecka;


Misja MOPT: Działać, żeby kształcić; Kształcić, żeby inspirować; Inspirować, by tworzyć; Tworzyć, by żyć; Żyć-pełnią życia.

Wizja MOPT: MOPT jest płaszczyzną porozumienia wychowanków, rodziców i nauczycieli, którzy wspólnie troszczą się o rozwój młodego pokolenia Polaków, a tym samym o pomyślną przyszłość naszego kraju i zjednoczonej Europy. Tworzymy MOPT marzeń.

Znając realia naszej placówki mamy pewność, że spełnienie założeń przedstawionej koncepcji przybliży ośrodek do realizacji wizji MOPT czyli placówki marzeń. Mamy również nadzieję, że działania te uczynią zadość oczekiwaniom wynikającym z prowadzonej polityki oświatowej oraz przemian społeczno - gospodarczych współczesnego świata. Sukcesywnie urzeczywistniane priorytety, będą wpływały na podniesienie standardu i umocnienie pozycji placówki w środowisku lokalnym.

Funkcjonowanie i rozwój placówki

I. Formy pracy placówki 

W placówce, której poświęcona jest niniejsza koncepcja funkcjonować mogą wszelkie koła zainteresowań i pracownie, które będą odpowiedzią na potrzeby jej wychowanków. Wśród stałych form pracy winny się znaleźć te, które są już tradycją placówki i cieszą się zainteresowaniem młodych ludzi, jak również takie, o które młodzież dopytuje lub też którymi (jak wynika z wiedzy kadry pedagogicznej oraz z innych źródeł) się interesuje. Do zajęć takich zaliczyć można:

Zajęcia o charakterze artystycznym:

 • plastyczne : rysunek, malarstwo, grafika, ceramika witraż , zajęcia komputerowe,
 • fotografia, plastyczne dla dzieci młodszych, rzeźbiarskie
 • muzyczne: wokalne, Studio Piosenki, -instrumentalne, instrumentalne (zespoły kameralne, Zespół Muzyki Dawnej)
 • ruchowo-taneczne: rytmika, taniec (różne style)
 • teatralne : Teatr Pantoplast, teatr tańca, teatr słowa, teatr absurdu
 • folklor i tradycja zespół folklorystyczny Dąbrowa
 • przedszkole artystyczne
 • inne

Zajęcia o charakterze naukowym

 • językowe (wg potrzeb)
 • informatyczne
 • literackie
 • dziennikarskie
 • ekologiczne
 • inne

II. Misja – zadanie niezwykłej wagi - jest systemem współdziałania wszystkich osób w zakresie doprowadzenia wychowanka do rozwoju określonego przez standardy edukacyjne określone w wizji placówki. Stopień realizacji standardów mierzalny jest za pomocą wskaźników. Oczywistym jest, że wskaźniki, które będą dotyczyć pracy w placówce pozaszkolnej będą dotykały problematyki zajęć pozalekcyjnych, zajęć o charakterze artystycznym i naukowym. 

III. Wskaźnik w odniesieniu do wychowanka placówki pozaszkolnej powinien brzmieć:

 • chce rozwijać swój talent, talenty
 • dostrzega konieczność zdobywania nowych pozalekcyjnych doświadczeń
 • czuje potrzebę twórczości – realizowanej dla siebie i innych
 • czuje potrzebę aktywności naukowej i osiągania sukcesów
 • jest tolerancyjny, życzliwy
 • doskonale współpracuje w grupie
 • szanuje kulturę narodową
 • zna tradycje, obrzędy, zwyczaje ziemi zagłębiowskiej
 • szanuje mienie placówki,

IV. Rozwój jakościowy działań wychowawczych zamierzamy osiągnąć za pomocą:

 • ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka (motywowanie rodziców do współpracy i korzystania z pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez odwoływanie się do ważnych dla nich wartości takich jak: potrzeba wsparcia, miłość do dziecka, odpowiedzialność za dziecko, satysfakcja z rodzicielstwa, potrzeba rozwoju w roli rodzica, świadomość problemów i zagrożeń). Tylko partnerska – pełna szacunku postawa do rodzica będzie właściwa do budowania dobrych relacji z rodzicami wychowanka, zaś te niezbędne są dla prawidłowego toku wychowawczego dziecka
 • budowania bardzo dobrej atmosfery w placówce
 • kontynuowania sprawdzonych i wypracowanych w praktyce form działania nastawionych na dialog dbałości o wyposażanie wychowanków w niezbędne w dorosłym życiu sprawności i kompetencje
 • systematycznej współpracy z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Policją (w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków oraz pozyskiwania wiedzy o problemach środowiska)
 • stałego doskonalenia programu wychowawczego – wg potrzeb.

V. Rozwój jakościowy działań edukacyjnych zamierza się realizować poprzez:

 • rozszerzenie oferty zajęć dydaktyczno – wychowawczych – form dla stałych uczestników zajęć oraz w ramach akcji np. „LATO i wakacje”(PÓŁKOLONIE) oraz „ZIMA w mieście”,
 • upowszechnianie zajęć artystycznych i sportowych w środowisku lokalnym – metody tradycyjne upowszechnianie zajęć artystycznych, naukowych i rekreacyjnych za pomocą zbudowanej strony internetowej – aktywnej i uaktualnianej systematycznie upowszechnienie korzystania z narzędzi multimedialnych, powiększanie oferty imprez artystycznych i naukowych organizowanych dla mieszkańców miasta (związane z powiększeniem oferty artystycznej zespołów działających w placówce),
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych (m.in. polsko-ukraiński projekt „Mistrzowskie drogi, uczniowskie ścieżki”, COMENIUS REGIO, program MŁODZIEŻ, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, programy rządowe, sponsorzy i inne).

VI. Rozwój organizacyjny zamierza się realizować poprzez:

 • systematyczne dokształcanie nauczycieli w obszarach, które są niezbędne do realizacji
 • wizji placówki,
 • motywowanie nauczycieli do awansu zawodowego,
 • organizację szkoleniowych Rad Pedagogicznych,
 • ścisłą współpracę ze środowiskiem lokalnym,
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, których działalność może mieć wpływ na
 • jakość pracy w placówce,
 • mobilizację uczniów i rodziców do efektywnych działać na rzecz placówki,
 • rozwój samorządności uczniów na szczeblu pracowni,
 • rozwój stałej współpracy pomiędzy poszczególnymi pracowniami,
 • współpracę placówki z organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego,
 • współpracę placówki z lokalnymi mediami.